Bli medlem knapp

Reglement for NMUs Specimenkonkurranse

Kun innmeldinger via nettskjemaet på www.meite.org (logg inn og velg "Min side") godkjennes i specimenkonkurransen.

Foto skal følge med innmeldingen, eller etterregistreres innen en måned etter fangstdato. Fisk som er over minstekravet til specimendiplomen blir belønnet med egen diplom dersom bilde av fisk/fisker blir sendt/ettersendt. Se dokumentasjonskrav i paragraf 5.

§ 1. Krav til fangsten

Fisken skal være kroket i munnen eller svelget. Rykking, krøking og lignende er forbudt. Det er ikke tillatt å bruke levende agnfisk.

§ 2. Krav til fiskeren

Fiskeren må i fangstøyeblikket være medlem av NMU. Fiskeren skal til enhver tid ha kontroll over takkelet. Fiskeren kan maksimalt benytte 4 stenger/sneller samtidig, og han skal aldri befinne seg mer enn 50 meter unna noen av stengene. Under ismeite kan man i tillegg benytte en pilkestikke. Det er maksimalt tillatt med ett kroksett pr. stang ved fiske i ferskvann. To kroker på ett gjeddetakkel regnes som ett kroksett. Opphenger kan benyttes ved fiske i saltvann. For å delta i klubbkonkurransen (jfr § 7), må vedkommende være tilsluttet en fiskeforening/klubb. De som ikke er tilknyttet en fiskeforening/klubb, deltar kun i den individuelle konkurransen.

§ 3. Fisken skal være fisket i Norge

NMUs medlemmer skal følge lokale regler for det fisket de til enhver tid bedriver i det enkelte vann og vassdrag. Der hvor regelverket ikke er formulert, eller mangelfullt formulert for de arter det fiskes etter bør det enkelte medlem fremvise godt skjønn og sunn fornuft i tillemping av sitt fiske. Enkeltvann kan taes ut av specimenkonkurransen for et år av gangen for å endre fokus over på andre vann. Steder med totalforbud mot fiske teller ikke med i konkurransen. Kjente eksempler på dette er totalfredning i Østensjøvannet i sommerhalvåret, fisk tatt i Ågårdselva på laksesonene utenfor laksesesongen teller ikke i konkurransen og i 3.dammen i Tønsberg teller ikke speilkarper med i konkurransen.

§ 4. Krav til innmeldinger og bevitnelse

Et hvert NMU-medlem er selv ansvarlig for innmelding av fisk og dokumentasjon. Følgende data kreves oppgitt for å få fangsten registrert: ART, VEKT (i gram), LENGDE (i cm), FISKERENS NAVN og eventuelt KLUBB, FANGSTDATO, FANGSTSTED/VANN oppgis med stedsnavn og kommune, METODE og AGN, FISKERENS ADRESSE og TELEFON/E-MAIL. Fangsten skal fotograferes. Foto skal klart vise art og størrelse på fisken. Mattebilde hvor fisken ligger ved siden av en tommestokk eller et målebånd kreves. Har man ikke dette tilgjengelig kan man legge en lett gjenkjennelig gjenstand ved siden av fisken, f.eks, snusbok, colaflaske, e.l. Deretter må man klippe til et sene stykke som er like lang som fisken og måle denne slik at nøyaktig lengde oppgis når du melder inn fisken. Opplys også rundmål på fisken og vitner dersom de finnes. Det kreves skikkelig dokumentasjonsbilde, poseringsbilde aleine vil ikke lenger bli godkjent. Du oppfordres til å sende inn mattebilde og poseringsbilde. Tvilstilfeller vil bli avgjort av et specimenutvalg eller styret. Ta godt vare på de orginale bilde filene dine.

§ 5. Krav til vekt

Fisken skal veies enten med vekt godkjent for kjøp og salg eller med en kontrollert vekt. Følgende minimumskrav til veienøyaktighet gjelder:

 • Fisk under 200 gram 1 grams nøyaktighet
 • Fisk mellom 200 og 2000 gram 10 grams nøyaktighet
 • Fisk mellom 2000 og 5000 gram 25 grams nøyaktighet
 • Fisk mellom 5000 og 10000 gram 50 grams nøyaktighet
 • Fisk over 10000 gram 100 grams nøyaktighet

Vekta skal kontrolleres før innmelding. Vektas inndeling skal følges, fisk som veier mellom 2 streker skal rundes ned. Det er en fordel for specimen ansvarlig at du opplyser i "kommentarfeltet" hvilken vekt du har benyttet: Merke/type, minimum inndeling. Specimenfisk som fyller minstekravet til specimendiplom, og ellers potensielle nye NMU-rekorder skal dokumenteres med et ”dokumentasjonsbilde” iht, § 4. Fisken skal også dokumenteres med to forskjellige poseringsbilder av fisk og fisker. Ta gjerne også bilde av forskjellige spesielle trekk ved den enkelte specimenfisk, slik som ekstrem ryggbredde osv. Se eksempler på gode bilder på Meite.org under linken for dokumentasjonsbilder.

§ 6. Fusk

Ved beviselig fusk eller forsøk på fusk kan juryen utelukke fiskeren og alle vedkommendes fangster fra konkurransen og NMU.

§ 7. Det konkurreres i 3 klasser:

 • Individuell, åpen
 • Individuell, junior
 • Lag, åpen

Det deles ut vandrepokal i klassene individuell åpen og lag åpen. Pokalen beholdes til odel og eie etter tre ”napp”. Åpen klasse er åpen for alle uansett alder. Juniorklassen er åpen for alle ut det året man fyller 19 år.

§ 8. Konkurransetidsrom er 1. januar til 31. desember.

§ 9. Frist for innmelding

Innmeldingsfristen er 1 måned fra fangstdato, men likevel ikke senere enn 15. januar påfølgende år. Det er dato for poststempling eller dato for sendt e-mail som gjelder.

§ 10. Poeng

De 15 (10 i juniorklassen) største fiskene av hver art blir poenggivende, med poeng fra 15 til 1 i åpen klasse og 10 til 1 i juniorklassen. Den fisker og den klubb med høyeste totale poengsum ved årets utgang har vunnet.

§ 11. Følgende arter gjelder

 • Abbor
 • Brasme
 • Gjedde
 • Gjørs
 • Harr
 • Karpe
 • Karuss
 • Lake
 • Mort
 • Røye
 • Sik
 • Stam
 • Suter
 • Sørv
 • Vederbuk
 • Ørret/Sjøørret

Minstevektene blir justert fra år til år.

§ 12. Specimenkonkurransens jury utgjøres av medlemmene i NMUs styre.

Fang og slipp

Deltakerne i specimenkonkurransen oppfordres til å praktisere fang og slipp når fanget fisk ikke er livstruende skadet. Håver med knuteløst nett, veienett, krokløsner og avkrokingsmatte bør brukes for å behandle fisken så skånsomt som mulig. Oppbevaring av stor fisk i keepnet frarådes.

Top